ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
'Index of Eight Core Industries' માં સૌથી વધારે મહત્વ કયા ઉદ્યોગને આપવામાં આવેલ છે ?

કોલસાનું ઉત્પાદન
વીજળીનું ઉત્પાદન
ખાતરનું ઉત્પાદન
સિમેન્ટનું ઉત્પાદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
સરકારની વેરા અને ખર્ચની નીતિને શું કહેવાય છે ?

વાણિજિયક નીતિ
નાણાકીય નીતિ
રાજકોષીય નીતિ
વિત્ત નીતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતમાં કયા કાર્યક્રમથી હરિયાળી ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ ?

વધુ ઉપજ ધરાવતા બિયારણોના કાર્યક્રમથી
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
સંકલિત ગ્રામીણ વિકાસ કાર્યક્રમથી
Lead Bank(મુખ્ય બેંક) સ્કીમથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP