કરંટ અફેર્સ મે 2023 (Current Affairs May 2023)
તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ INS વાઘશીરનો વિકાસ ક્યા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કરવામાં આવ્યો છે ?

પ્રોજેક્ટ-27A
પ્રોજેક્ટ-15
પ્રોજેક્ટ-51
પ્રોજેક્ટ-75

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP