ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ગુનાહિત ગૃહપ્રવેશના પ્રકાર કયા છે ?

ગુપ્ત રીતે ગૃહ પ્રવેશ
ઘર ફોડવું
રાત્રે ગૃહપ્રવેશ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
બાળકના બળાત્કારને લગતી તપાસ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી દ્વારા માહિતીની નોંધ થયેલ હોય તે તારીખથી કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે ?

9 મહિના
12 મહિના
6 મહિના
3 મહિના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP