ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
આજીવન કેદ ભોગવતી વ્યક્તિ દ્વારા ખૂનનો ગુનો કરવામાં આવે તો IPC મુજબ શું શિક્ષા થાય ?

14 વર્ષની સાદી કેદ
કાળાપાણી ની સજા
દેહાંત દંડની સજા
7 વર્ષની સખત કેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP