કમ્પ્યુટર (Computer)
ISP નું પૂરું નામ જણાવો

ઇન્ડકશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઇન્ટરફેસ સર્વિસ પ્રોડ્યુસર
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઈન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

સુપર કમ્પ્યૂટર
લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
મેઈન ફ્રેમ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP