ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
0.01mm લઘુતમ માપ ધરાવતા માઇક્રોમીટર વડે પતરાની જાડાઈ માપતાં ને 1.03 mm મળે છે, તો પતરાની જાડાઈના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ ___ થાય.

1%
1.2%
0.97%
0.7%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
અવરોધોના સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધ Rp = R1R2/R1+R2 સૂત્રથી મળે છે, તો ΔRp/Rp² = ___

ΔR1/R1 - ΔR2/R2
ΔR1/R1² + ΔR2/R2²
ΔR1/R1 + ΔR2/R2
ΔR1/R1² - ΔR2/R2²

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ એ ___ છે.

માત્ર અપાકર્ષી બળ
લઘુઅંતરીય બળ
માત્ર આકર્ષી બળ
આકર્ષી બળ અને અપાકર્ષી બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP