કમ્પ્યુટર (Computer)
નોટપેડ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે ?

ડીટીપી
યુટીલીટી
ડેટાબેઝ
સિસ્ટમ સોફટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
બારકોડ
ક્યુઆર કોડ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
OCR નું પૂરું નામ ?

ઓલ્ડ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓપ્ટિકલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP