કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

આમાંથી એક પણ નહિ
ઓ.એસ.
નેરો
એન્ટીવાઇરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP