સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
NRV એટલે શું ?

ચોખ્ખું ઉપજવાપાત્ર મૂલ્ય
ચોખ્ખું મહેસુલી મૂલ્ય
નોન રેવન્યુ વેલ્યુ
નીલ રેવન્યુ વેલ્યુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સમારકામખર્ચ 50% સપાટીએ 1,20,000 હોય અને 75% સપાટીએ 1,50,000 હોય તો આ ખર્ચ ___ ખર્ચ ગણાય.

ચલિતખર્ચ
સ્થિરખર્ચ
અસામાન્ય ખર્ચ
અર્ધચલિતખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાંના સમય મૂલ્યને મહત્વ ___ અભિગમમાં આપવામાં આવે છે.

સંપત્તિનું મહત્તમીકરણ
ખર્ચ
આવક
નફાનું મહત્તમીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
લઘુત્તમ ભાડું 50,000 છે, જે વર્ષમાં હડતાલ કે અકસ્માત થાય તે વર્ષ લઘુત્તમ ભાડું સમયના પ્રમાણમાં ઘટાડવું વર્ષ 2010માં ત્રણ માસ હડતાલ રહી હતી. તે વર્ષ 2010માં લઘુત્તમ ભાડાની રકમ કેટલી થશે ?

₹ 12,500
₹ 25,000
₹ 40,000
₹ 30,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP