કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

યુટીલીટી
સિસ્ટમ
આમાંથી એક પણ નહીં
પ્રસ્તુતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન
કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ
કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આધુનિક સમયમાં રીમોટ ડેટા સ્ટોરેજ સાથેના સોફ્ટવેરને શું કહેવામાં આવે છે ?

Data Mining
Expert slSystem
Data Warehouse
Cloud Based

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલ ના દસ્તાવેજને કઇ નામની ફાઇલના રૂપે સ્ટોર કરવામાં આવે છે ?

મેકબૂક
આપેલ એક પણ નહી
વર્કબુક
વર્કશીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP