કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ટચ સ્ક્રીન
જોય સ્ટીક
ટ્રેક બોલ
ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

ટાસ્કબાર
ટાઈટલબાર
સ્ટેટસબાર
મેનૂબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP