કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મેઈન ફ્રેમ
સુપર કમ્પ્યૂટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી છે ?

લેરી પેન, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિક
લેરી પેક, સર્ગેઈ બ્રિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP