કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

લેરી પેજ
આપેલ એક પણ નહી
બીલ ગેસ્ટ
પીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP