કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP