કમ્પ્યુટર (Computer)
SLIP નું પૂરું નામ જણાવો.

સીરીયલ લાઈન ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લોજિક ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લીંક ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લેઆઉટ ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
TBII નું પૂરું નામ શું છે ?

Translation Behind Intercomputer Language
Transister Behind Internet Language
Transileraitor Berween Indian Language
Transilerator Behind Indian Language

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

Batch processing
એક પણ નહીં
Telecommunication
Remote access

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP