કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

Sitch Mode Power Supply
Simple Mode Power Supply
Switched Mode Power Supply
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ
કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન
કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP