કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

નોટ પેજીસ
સ્લાઈડશો
સ્લાઈડસોર્ટર
નોર્મલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP