કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

People Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

Batch processing
એક પણ નહીં
Telecommunication
Remote access

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કોમ્પ્યુટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

મોનિટર
કીબોર્ડ
માઇક્રોફોન
જોયસ્ટીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP