કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word એ ____ પ્રોગ્રામ છે.

પ્રેઝેન્ટેશન
સિસ્ટમ
આમાંથી એક પણ નહી
વર્ડ પ્રોસેસિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

માત્ર IV
I અને II
II અને III
II અને IV

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP