ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ESRનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેન્જ
ઇલેક્ટ્રિક સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રિક સ્પેશ રડાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
એક સેકન્ડ લોલકનો આવર્તકાળ 2.0 s છે અને આવર્તકાળના માપનમાં સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ 0.01s છે, તો આવર્તકાળનું મૂલ્ય ત્રુટિ સહિત ___

(2.0 ± 0.001) s
(2.0 ± 0.10) s
(2.0 ± 0.002) s
(2.0 ± 0.005) s

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
R અવરોધ ધરાવતા વાહકમાંથી t સમય માટે I વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતાં ઉદ્ભવતી જૂલ ઉષ્મા H = I²Rt સૂત્ર અનુસાર મળે છે. જો I, R અને t ના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 2%, 3 % અને 1% છે, તો H ના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ ___

7%
8%
5%
6%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP