સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના શબ્દો પૈકી કયો શબ્દ 'કાળોત્રી' નો વિરૂધ્દ્રાર્થી છે ?

કંકોત્રી
પાનોત્રી
જન્મોત્રી
પત્રીકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
બે ભરતી કે બે ઓટ વચ્ચેનો સમયગાળો આશરે કેટલો હોય છે ?

12 કલાક અને 5 મિનિટ
12 કલાક અને 25 મિનિટ
11 કલાક અને 25 મિનિટ
11 કલાક અને 35 મિનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP