સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું હિસાબી ધોરણ 1 (Ind As 1) મુજબ નાણાંકીય પત્રકમાં સમાવિષ્ટ છે ?

રોકડ પ્રવાહ પત્રક
પાકું સરવૈયું
નફા નુકસાન ખાતું
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંયોજન વખતે ધંધો ફેરબદલ કરનાર (વેચનાર) કંપની ના ચોપડે 5% નાં 8000 ડિબેન્ચર દરેક ₹ 100ના લેખે છે જેના પર ચાલુ વર્ષનું વ્યાજ ચઢત છે. જો નવી કંપની (ધંધો ફેરબદલ લેનાર અથવા ખરીદનાર) આ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને પોતાના 8% ના નવા ડિબેન્ચર્સ ચઢત વ્યાજ જેટલી રકમના પ્રીમિયમે આપે છે તો નવી કંપની એ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને કેટલા ટકા પ્રીમિયમે આપેલું હોય ?

13 %
8 %
5 %
10 %

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જે ખર્ચમાં અમુક ભાગ સ્થિર હોય અને અમુક ભાગ ચલિત હોય તો તેવા ખર્ચ ને ___ ખર્ચ કહેવાય.

અસામાન્ય ખર્ચ
ચલિત ખર્ચ
સ્થિર ખર્ય
અર્ધચલિત ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બિનકાર્ડ માટે નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે ?

તે સ્ટોરકીપર તૈયાર કરે છે.
તેમાં ફક્ત માલના જથ્થાની નોંધ કરવામાં આવે છે.
તેમાં માલસામનની રકમ અને જથ્થો બંનેની નોંધ થાય છે.
તેમાં દરેક વ્યવહારની વ્યક્તિગત નોંધ થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઘસારો ગણવા માટે કઈ રકમ ધ્યાનમાં લેવાય ?

મિલકતની પડતર કિંમત બાદ ભંગાર કિંમત
મિલકતની કિંમતમાં ભંગાર કિંમત ન ઉમેરવી
મિલકતની કિંમત વત્તા ભંગાર કિંમત
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP