સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
જો n > 1, n ∈ N તો n⁴ + 4 ___ છે ?

વિભાજ્ય ઘન પૂર્ણાંક
યુગ્મ સંખ્યા
અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક
અયુગ્મ સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP