એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધીને લખો.
હાથ મસ્તક પર હોવા

હાથથી માથું દબાવવું
મસ્તક પર હાથ મૂકી ધીરજ આપવી
મારવા માટે હાથ ઉપાડવો
કૃપા કે મહેરબાની હોવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કર્મચારીને મળતો મૂળ પગાર, મોંઘવારી ભથ્થુ અને દાકતરી સારવાર ભથ્થુ ___ છે.

માલિક માટે કરપાત્ર
સંપૂર્ણ કરમુક્ત
સંપૂર્ણ કરપાત્ર
આંશિક કરપાત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ધંધાની શરૂઆતમાં વેડફાઈ ગયેલી મૂડી એટલે___

મૂડી નફો
અલ્પ-મૂડીકરણ
અતિ-મૂડીકરણ
પાણીયુક્ત મૂડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP