સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂડીકરણની રીતે પાઘડી = ___

ચોખ્ખી મિલકત - મૂડીકૃત નફો
મિલકત - દેવાં
મૂડીકૃત નફો + ચોખ્ખી મિલકત
મૂડીકૃત નફો - ચોખ્ખી મિલકત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કાચા માલને તૈયાર માલમાં પરિવર્તિત કરવા જે ખર્ચ થાય તેને ___ કહે છે.

કાચા માલની પડતર
તૈયાર માલની પૂર્વપડતર
રૂપાંતરિત પડતર
પરિવર્તન પડતર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હેલ્સી યોજના મુજબ કર્મચારીને બચાવેલા સમયના ___ જેટલુ વેતન બોનસ તરીકે કર્મચારીને આપવામાં આવે છે બાકીનું બચાવેલા વેતન ___ ફાળે જાય છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
50%, માલિકને
90%, માલિકને
90%, પણ કર્મચારીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સનું મોડેલ ક્યું છે ?

એંગલો-અમેરિકન અને ઇંડિયન
ઇંડિયન
એંગલો-અમેરિકન
એંગલો-ઓસ્ટ્રેલિયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP