સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચાણ ₹ 10,00,000 છે, ચલિત ખર્ચા ₹ 5,00,000 સ્થિર ખર્ચા ₹ 2,00,000 છે. ડિબેંચર પર વ્યાજ ₹ 40,000 છે. આવકવેરાનો દર 40% છે. ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા 14,400 છે. નાણાકીય લિવરેજની કક્ષા મેળવો.

1.5
1
1.25
2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધો ખરીદતાં પાઘડી ચૂકવી હોય તો તે ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતે ___ ના પ્રમાણમાં જમા કરવી.

એક પણ નહીં
નફા નુકસાન
સરખે ભાગે
મૂડીના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ નો પ્રોત્સાહનનાં લક્ષણોમાં સમાવેશ થાય છે.

સંચાલકોની જવાબદારી
હકારાત્મક કે નકારાત્મક પ્રોત્સાહન
મર્યાદિત સત્તા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP