ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવતનો અર્થ લખો : 'આંગળીથી નખ વેગળા.'

પારકાં પોતાનાં ન બને.
પોતાનાં પારકાં ન બને.
આંગળીમાં નખ વધે છે.
નખ આંગળી સાથે જોડાતા નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મે પાઠ વાંચ્યો - આ વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય લખો.

શિક્ષકે મારી પાસે પાઠ વંચાવ્યો
મે શિક્ષકને પાઠ વંચાવ્યો
મારાથી પાઠ વંચાવ્યો
મારા વડે પાઠ વંચાવ્યો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ખોટી રીતે સંધિ થઈ હોય તેવો વિકલ્પ શોધો.

માલા + ઉપમા = મલોપમા
ગંગા + ઉદક = ગંગોદક
વાત + અનુકૂળ = વાતાનુકૂલ
આર્ય + આવર્ત = આર્યવર્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP