ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પાણી સંજ્ઞાનો પ્રકાર દર્શાવો.

ભાવવાચક સંજ્ઞા
વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા
જાતિવાચક સંજ્ઞા
દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘પોતાનું એ નિંદતી ભાગ્ય બાલા, રોવા લાગી હાથ ઊંચા કરીને.’ - આ પંક્તિનો વૃત્ત નક્કી કરો.

એક પણ નહીં
શાલિની
દોહરો
સ્ત્રગ્ઘરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દની મુખ્ય ત્રણ શક્તિઓ છે. - કઈ ?

સત્વ, રજસ અને તમસ
ઉત્તમ, મધ્યમ અને સામાન્ય
અભિધા, લક્ષણા અને વ્યંજના
લિપી, વાણિ અને જ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલ શબ્દો પ્રમાણનો અર્થ ધરાવે છે, જેમાં એક અર્થ ખોટો છે તે કયો ?

પ્રણામ
ગુણોત્તર
યથાર્થ જ્ઞાનનું સાધન
પુરાવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP