ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સિન્ધૂર્મિ' શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો.

સિન્ધુ + ઉર્મિ
સિન્ધુ + ઊર્મિ
સિન્ધૂ + ઊર્મિ
સીન્ધુ + ઊર્મિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મહોરાના માણસ એટલે શું ?

કોઈ વ્યક્તિના પ્રતિનિધિ
પડદા પાછળ રહીને કામ કરતો માણસ
સોનમહોર જેવા મૂલ્યવાન વ્યક્તિ
જેનું સાચું વ્યક્તિત્વ બહાર ન આવે તે વ્યક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'બાળકો માતાપિતાને પ્રશ્નો પૂછતા નથી.' - આ વાક્યનું કર્મણિ વાક્ય શોધી લખો.

બાળકો વડે માતાપિતાને પ્રશ્નો પૂછાતા નથી.
બાળકો માતાપિતાને પ્રશ્નો પૂછતા જ નથી.
બાળકોએ માતાપિતાને પ્રશ્નો પૂછ્યા
માતાપિતાને બાળકો પ્રશ્નો પૂછતા નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી પ્રેરકવાક્ય શોધીને લખો.

તેણે બધા દાખલા ગણ્યા
તેને બધાં દાખલા ગણવા પડશે
તેણે દાખલા ગણાવડાવ્યા
તે બધા દાખલા ગણશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP