ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શહાણું માણસ લાભત નહિં - કહેવતનો અર્થ લખો.

ડાહ્યો માણસ લાંબું જીવન જીવે નહી
જેવું જે કરે તેવું જ ભોગવે
જે જન્મે છે તે મૃત્યુ પામે છે
કરવાનું કાર્ય ન કરે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અલંકાર ઓળખાવો.
'ભયની કાયાને ભુજા નથી, નથી વળી સંશયને પાંખ
વિદ્યા ભણીયો જેહ, તેહ ઘૈરવૈભવ રૂડો.'

આંતરપ્રાસ
ઉપમા
અંત્યાનુપ્રાસ
શબ્દાનુપ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP