ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્ય પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તે ખાય છે.

તેને ખવડાવે છે
તેનાથી ખવાય છે
તેને ખવડાવશે
તેની પાસે ખાવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આ વખતે ચોમાસું પાછું ખેંચાય તો ઘણી જમીન પાણી વિનાની રેતાળ જમીન જેવી થઈ જશે. (લીટી દોરેલ શબ્દો માટે એક શબ્દ નીચેનામાંથી આપો.)

મરુભૂમિ
કાંપાળ જમીન
ખૂંપણ
ચીકણી જમીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP