ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે કેટલીક કહેવતો અર્થ સાથે આપી છે એમાં કઈ કહેવતનો અર્થ ખોટો આપ્યો છે ?

ઘડીમાં તોલો ને ઘડીમાં માસો - અસ્થિર ને ચંચળ મનવાળા હોવું
આડા લાકડો આડો વહેર - પાકે ઘડે કાંઠા ન ચઢે
ભાંગ્યું ભાંગ્યું તોય ભરુચ - પડતીમાં હોવા છતાં આબરૂ જાળવવાની શક્તિ ધરાવવી
દૂરથી ડુંગર રળિયામણા - દૂરથી બધું જ સુંદર દેખાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP