ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'હવનમાં હાડકું' કહેવતનો અર્થ આપો.

શુભ કાર્યમાં વિઘ્ન નાખવું
એક સાથે બે કામ કરવા
શુભ કાર્ય કરવા
હવન કરવામાં હાડકા નાખવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'બાંધી મૂઠી લાખની' કહેવતનો અર્થ દર્શાવવો.

રહસ્ય છુપાયેલુ હોય ત્યાં સુધી મહત્વનું હોય
બંધ મુઠીથી કોઇને મારી શકાય
મુઠીમાં રાખેલી વસ્તુને ખોલતા બધા જોઇ શકે
મુઠીમાં પૈસા રાખી શકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP