ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કોઠે પડવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

સ્વાભાવિક થઈ જવું
મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં રહેવું
માથે પડવું
દુઃખી થઈ જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
“મેં સ્વપ્રમાં સુંદર ઓળખ્યો હતો, ને મોહમાં મેરુ સમો ગણ્યો હતો.' - આ પંક્તિમાં રહેલો છંદ ઓળખાવો.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
શાલિની
ઉપજાતિ
ઉપેન્દ્રવજા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘પોતાનું એ નિંદતી ભાગ્ય બાલા, રોવા લાગી હાથ ઊંચા કરીને.’ - આ પંક્તિનો વૃત્ત નક્કી કરો.

શાલિની
એક પણ નહીં
સ્ત્રગ્ઘરા
દોહરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
ટોપીવાળાને કાયમ માટે હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જ જોઈએ.

યાદ રહે તેવું ટોપીવાળાને હંમેશા આપવું જોઈએ.
કાયમયાદ રહે એવું ટોપીવાળાને કંઈક આપવું જોઈએ.
ટોપીવાળાને હંમેશા યાદ રહે એવું કાંઈક આપવું જોઈએ.
ટોપીવાળાને કાયમ યાદ રહે એવું કાંઈક આપવું જોઈએ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP