ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયા શબ્દની બંને જોડણી માન્ય નથી.

લિપિ-લિપી
વ્યથિત-વ્યથીત
તરબૂચ-તડબૂચ
વસ્તી-વસતિ-વસતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'મધુ હાલરડું ગાય છે.' - વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

મધુએ હાલરડું ગાયું
મધુથી હાલરડું ગવાતું નથી
મધુ હાલરડું ગવડાવે છે.
મધુ હાલરડું ગાતી હતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
વિજ્ઞાન

વ્ + ઈ + જ્ઞ્ + આ + ન્ + અ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વ્ + ઈ + જ્ + ન્ + આ + ન્ + અ
વ્ + ઈ + જ્ઞા + આ + ન્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP