ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કર્તરિ વાક્યરચના શોધો.

મહારાજે તરત ભાણું તૈયાર કરાવ્યું
મહારાજે તરત ભાણું તૈયાર કરાવતા હતા
મહારાજે તરત ભાણું તૈયાર કરતા હતા.
મહારાજે તરત ભાણુ તૈયાર કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'લીલીસૂકી જોવી' રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

વેલનું નિરીક્ષણ કરવું
વનનું નિરીક્ષણ કરવું
નબળી સ્થિતિ હોવી
ચડતી-પડતીનો અનુભવ કરવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘અશ્રુધર' રાવજી પટેલની નવલકથા છે. - રેખાંકિત શબ્દનો ધ્વનિવિગ્રહ કરો.

અ + શ્ + ૨્ + ઊ + ધ્ + અ + ૨્
અ + શ્ + ૨્ + ઉ + ધ્ + અ + ૨્
અ + શ્ર + ઉ + ધ્ + અ + ર્
અ + શ્ + ૨્ + ઉ + ધ્ + અ + ૨્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP