ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પલાખું શબ્દનો કયો અર્થ છે ?

દાખલાનો પ્રશ્ન
આંકના પાડાનો પ્રશ્ન
આલેખનો પ્રશ્નો
કૂટ પ્રશ્ન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
જમવા પધારો ઘનશયામ વ્હાલા. - રેખાંકિત કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

સામાન્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉત્સાહી વિદ્યાર્થીઓ એકાએક ખોવાઈ ગયા. - રેખાંકિત પદ શું છે ?

સંખ્યાવાચક વિશેષણ
રીતિવાચક ક્રિયાવિશેષણ
ગુણવાચક વિશેષણ
સમયવાચક ક્રિયાવિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP