ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કચ્છ દ્વિપકલ્પનો લાક્ષણિક પ્રાકૃતિક ગુણ નીચેના પૈકી કયો છે ?

લહેરાતા આગળ ધસી આવેલા ભાગ
આંગળી જેવા ઢગલા
પરવાળા ટાપુઓ અને રેતીના ખડકો
કળણવાળા ખારા પાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP