ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'યુદ્ધસ્થ વિગતજ્વર' સંસ્કૃત શબ્દોનો અર્થ શું થાય છે ?

યુદ્ધ કર, ડર બન
યુદ્ધો કરવાના છોડી દો
જડતા છોડીને યુદ્ધ કરીશ નહિ
જડતા છોડીને યુદ્ધ કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
શું તમે એકલું જ જવાની નક્કી કરી છે.

તમે એકલા જવાનું નક્કી કર્યું છે ?
શું તમે એકલા જવાનું નક્કી કર્યું છે ?
તમે એકલા જ જવાનું શું નક્કી કર્યું છે ?
શું તમે એકલા જ જવાનું નક્કી કર્યું છે ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
છંદ ઓળખાવો.
'ચોમાસું તો ખાસું ખૂબ, દીસે દુનિયા ડૂબાડૂબ,
લોક ઉચારે રાગ મલાર, ખેતર વાવે ખેતીકાર.'

અનુષ્ટુપ
દોહરો
શિખરિણી
ચોપાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ખાલી જગ્યામાં ઉચિત શબ્દ ભરો. રમેશભાઈ કાશ્મીર ફરવા ગયા પરંતુ આ ઋતુમાં તેને ત્યાંની ___ માફક આવી નહી.

પ્રદૂષણ
ગીચતા
વાતાવરણ
આબોહવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP