બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિ-જૂથમાં જન્યુજનક મુખ્ય અને બીજાણુજનક ગૌણ તેમજ એકબીજાને એકાંતરે છે ?

અનાવૃત બીજધારી
ત્રિઅંગી
આવૃત બીજધારી
દ્વિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અવશોષણથી પોષણ મેળવતા એકકોષી કે બહુકોષી સુકોષકેન્દ્રીય સજીવોમાં શેનો સમાવેશ થાય છે ?

આપેલ તમામ
યીસ્ટ અને મૉલ્ડ
કોથળીમય ફૂગ
ગુચ્છી ફૂગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોઈ પણ વિસ્તારની જૈવવૈવિધ્યની જાળવણી માટે સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ કઈ છે ?

પેશીસંવર્ધન પદ્ધતિ દ્વારા
બીજ બેંકના વિકાસ દ્વારા
આરક્ષિત જૈવવારણના નિર્માણ દ્વારા
વનસ્પતિ ઉદ્યાનના સર્જન દ્વારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણવિદ્યાનો અન્ય વિદ્યાશાખાઓ સાથેના સંકલનથી નવી વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કઈ વિકસી ?

આંકડાકીય વર્ગીકરણવિદ્યા
આપેલ તમામ
જૈવરાસાયણિક વર્ગીકરણવિદ્યા
કોષ વિદ્યાકીય વર્ગીકરણવિદ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દ્વિવિધ જીવનચક્ર શેમાં જોવા મળે છે ?

ફ્યુક્સ લીલ
અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP