બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીજગતમાં કૂટદેહકોષ્ઠીમાં કયા સમુદાયનો સમાવેશ થાય છે ?

સૂત્રકૃમિ
સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ અંગિકા કોષના શક્તિઘર તરીકે ઓળખાય છે ?

લાઈસોઝોમ
રિબોઝોમ્સ
કણાભસૂત્ર
હરિતકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેનમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

પાર્મેલિયા
સ્ટ્રીગ્યુલા
ઉસ્નીયા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચકક્ષાની વનસ્પતિમાં કોષદીવાલ શેની બનેલી હોય છે ?

ફંગસ અને સેલ્યુલોઝ
લિપોપ્રોટીન
સેલ્યુલોઝ
પેપ્ટીડોગ્લાયકેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP