ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
સમુદ્રના મોજા આધારીત વીજળી પરિયોજનાના અમલ માટે જી. પી. સી. એલ. એ ટેક્નીકલ દ્રષ્ટિએ શક્યતા અભ્યાસ નીચેના પૈકી કઈ જગ્યાએ કર્યો છે ?

સોમનાથનો દરિયા કાંઠો
કંડલા બંદર
તિથલ (વલસાડ) નો દરિયો
માંડવી પાસે કચ્છનો અખાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
એન.આઈ.સી.એમ. નું આખું નામ શું છે ?

નેશનલ આઇડિયા ઑફ કો-ઓપરેટીવ મેનેજમેન્ટ
નેશનલ ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ કોઓપરેટીવ મેનેજમેન્ટ
નેશનલ ઈન્સ્પિરેશન ફોર કો-ઓપરેટીવ મેનેજમેન્ટ
નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ કો-ઓપરેટીવ મેનેજમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતના કિલ્લાઓ અને તેમના સ્થળને યોગ્ય રીતે ગોઠવો.
1.) લખોટા ફોર્ટ A) સુરત
2.) ઉપરકોટ ફોર્ટ B) મહેસાણા
3.) તારંગા ફોર્ટ C) જુનાગઢ
4.) ઓલ્ડ ફોર્ટ D) જામનગર

1-B,2-A,3-D,4-C
1-A,2-D,3-C,4-B
1-C,2-B,3-A,4-D
1-D,2-C,3-B,4-A

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP