ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
બે કે વધુ પાકો ચોક્કસ લાઈન વગર એકસાથે ઉગાડવામાં આવે તે પદ્ધતિ કયા નામે ઓળખાય છે ?

મિશ્રપાક પદ્ધતિ
મિશ્રખેત પદ્ધતિ
આંતરપાક પદ્ધતિ
બહુમાળીય પાક પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP