ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ખેડા જિલ્લામાં આવેલ લસુંદ્રાનું મહત્ત્વ શા માટે ગણાય છે ?

ગરમ પાણીના જરા
કુદરતી ગેસનો ભંડાર
બોક્સાઈટનું ઉદ્દગમ સ્થાન
વરિયાળીનું વ્યાપાર કેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP