કમ્પ્યુટર (Computer)
કી-બોર્ડમાં અક્ષરોમાં પ્રથમ લાઈનમાં ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ કયો હોય છે ?

QWERT
ABCDE
ASVBM
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP