સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નેશનલ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના દરિયાઈ વિભાગની પાછલા વર્ષની ચોખ્ખી પ્રીમિયમની આવક ₹ 12,00,000 હતી. તો ચાલુ વર્ષે ભાવિ જોખમ અંગેના અનામતની શરૂઆતની બાકી ___ હશે.

₹ 3,00,000
₹ 12,00,000
₹ 6,00,000
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એસિડ ટેસ્ટ ગુણોત્તરનું બીજું નામ ___

પ્રવાહી ગુણોત્તર
ઝડપી ગુણોત્તર
ચાલુ ગુણોત્તર
ધીમો ગુણોત્તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વરદી સપાટી – માલ મેળવતાં લગતા સરેરાશ સમયનો સરેરાશ વપરાશ=

વર્દી સપાટી
લઘુત્તમ સપાટી
ગુરુતમ સપાટી
સરેરાશ સપાટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ નો પ્રોત્સાહનનાં લક્ષણોમાં સમાવેશ થાય છે.

સંચાલકોની જવાબદારી
મર્યાદિત સત્તા
આપેલ તમામ
હકારાત્મક કે નકારાત્મક પ્રોત્સાહન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયો નામાનો લાભ છે ?

તે અંગત પૂર્વગ્રહોની અસર પામે છે
તે વિશ્વાસપાત્ર પુરાવો ઊભો કરવાનું કાર્ય કરે છે
તે ધંધાનો કાયમી પુરાવો રજૂ કરે છે
તે પદ્ધતિસરની માહિતી રાખવામાં મદદ કરે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP