એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કર્મચારી દ્વારા આપવામાં આવતો અહેવાલ___

નીચેથી ઉપર તરફનો માહિતી સંચાર
ઉપરથી નીચે તરફનો માહિતી સંચાર
મૌખિક માહિતી સંચાર
સમસપાટી માહિતી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવૃત્તિ ચક્ર___

ઉગમબિંદુથી શરૂ થાય છે
ઉગમબિંદુમાંથી પસાર થાય છે
આધાર રેખાથી શરૂ થાય છે અને અંત પામે છે
સમક્ષિતિજ રેખાથી શરૂ થાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
માનવ વિકાસના સમર્થક અર્થશાસ્ત્રી___

કિન્ડલ બર્જર
માઈકલ ટોડેરો
જિરાલ્ડ મેયર
મહેબૂબ ઉલ હક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રાજ્ય સરકારના હિસાબો કોણ તૈયાર કરે છે ?

તિજોરી અધિકારી
એકાઉન્ટન્ટ જનરલ
નાણાં વિભાગ
હિસાબ અને તિજોરી નિયામક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP