એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવક વેરો, સંપત્તિ વેરો, ડિવિડન્ડ વહેંચણી વેરો, ગૌણ કે છૂટા કે પરચુરણ લાભ પરના વેરાની અવેજીમાં ___ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે.

માલ અને સેવા વેરો (Goods & Service Tax)
સીધા વેરાનો કાયદો (Direct Tax Code)
મૂલ્ય વર્ધિત વેરો (Value Added Tax)
વેચાણ વેરો (Sales Tax)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP