એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચેના પૈકી કઈ આવક કરવેરાની આવક નથી ?

મોટરવાહન પરનો વેરો
વ્યવસાય વેરો
લાયસન્સ ફી
મનોરંજન કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રાજ્યના હિસાબો સંબંધે ભારતના કંટ્રોલર અને ઓડીટર જનરલના રીપોર્ટો રાજ્યના રાજ્યપાલ સમક્ષ રજૂ કરવા અને રાજ્ય વિધાનમંડળ સમક્ષ મુકવાની જોગવાઈ બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ છે ?

150
151(1)
148
151 (2)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP