એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સામાન્યતઃ ડહોળા પાણીને ચોખ્ખુ કરવા માટે ઘરોમાં વપરાતા રસાયણનું નામ શું છે ?

એમોનિયા
ફટકડી (એલમ)
ફેરિક ક્લોરાઈડ
કળી ચૂનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવૃત્તિ ચક્ર___

ઉગમબિંદુથી શરૂ થાય છે
ઉગમબિંદુમાંથી પસાર થાય છે
આધાર રેખાથી શરૂ થાય છે અને અંત પામે છે
સમક્ષિતિજ રેખાથી શરૂ થાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચે આપેલ વાક્યોમાંથી વર્ણાનુપ્રાસ અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.

ઝીણાં ફોરાં ઝરમર ઝર્યા
કાળા કમરનો કાળો મોહન, કાળું એનું નામ
પીપળાએ અત્યારે જાણે બોધિવૃક્ષની ગરવાઈ ધારણ કરી
મુંજે ફરીથી ઊંચે જોયું, એક હાસ્યબાણ છોડ્યું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP