એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સંચાલનના કાર્યક્ષેત્રમાં માનવોનું સ્થાન કેવું છે ?

અંશતઃ મહત્વપૂર્ણ
બિન મહત્વપૂર્ણ
મહત્વપૂર્ણ
સાધારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'સમગ્ર વિશ્વમાં આવકવેરો સમજવો સૌથી અઘરો છે' આ વિધાન ___ નું છે.

સરદાર પટેલ
ગાંધીજી
જવાહરલાલ નહેરુ
આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ઓડિટર મૂલ્યાંકનકર્તા નથી આ વિધાન ___ ચુકાદામાં નોંધવામાં આવ્યું છે.

લેસ વિ. નુશ્ટેલ કં.લિ
લન્ડન ઓઈલ સ્ટોરેજ કં.
કિંગ્સ્ટન કોટન મીલ
લન્ડન એન્ડ જનરલ બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
જ્યારે સમયને ચલ તરીકે લેવામાં આવે ત્યારે કયો મધ્યક વધુ મહત્વનો છે ?

ભારિત મધ્યક
ગુણોત્તર મધ્યક
સમાંતર મધ્યક
સ્વરિત મધ્યક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
પસંદગીની પ્રક્રિયાનો પ્રથમ તબક્કો છે___

રોજગાર કસોટીઓ
અરજીઓ મેળવવી
અરજીપત્ર ભરાવવું અને ચકાસવું
રૂબરૂ મુલાકાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
જેના ધંધાનો વાર્ષિક ઉથલો ___ થી વધુ હોય તે એકમ માટે કરવેરા ઓડિટ (Tax Audit) ફરજીયાત છે.

રૂ. 1 કરોડ
રૂ. 10 લાખ
રૂ. 50 લાખ
રૂ. 25 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP