એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'પાણી પહેલાં પાળ બાંધવી' કહેવતનો અર્થ જણાવો.

ડૂબતો માણસ તરણું પકડે
બંધ બાંધી દેવો
દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાપરવી
ભવિષ્યવાણી કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
વિન્ડો-ડ્રેસિંગ એટલે___

પડતરમાં ઘટાડો
મિલકતોનું વધુ-ઓછુ મૂલ્યાંકન
બગાડતી તપાસ
ખર્ચમાં કાપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
___ આખરના તૈયાર માલના સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન 'પડતર અથવા બજાર કિંમત બે પૈકી ઓછી કિંમતે' કરવામાં આવે છે.

પડતર પત્રકમાં
રોકડ પ્રવાહ પત્રકમાં
નાણાંકીય પત્રકમાં
કાચા સરવૈયામાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ગ્રીન બુક શેને કહેવામાં આવે છે ?

વાર્ષિક નાણાંકીય પત્રકને
આવકના અંદાજોને
નાણાંમંત્રીશ્રીની બજેટ સ્પીચને
ખર્ચના વિગતવાર અંદાજપત્રને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કંપની ધારા, 2013ની કલમ 139 મુજબ નોંધણી અધિકારીએ ઓડીટરની નિમણૂક અંગેની નોટિસ પાઠવવાનું ફોર્મ ___ છે.

ફોર્મ નં. ADT-1
ફોર્મ નં. ADT-3
ફોર્મ નં. ADT-4
ફોર્મ નં. ADT-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP